ผู้เขียน หัวข้อ: พระคาถาโพชฌงคเมตตา (ผ่อนปรนโรคภัยและกรรมเวร-ทำให้ประเทศร่มเย็น)  (อ่าน 4128 ครั้ง)

ออฟไลน์ ป๋าแอ๊ด

  • Administrator
  • Hero Member
  • ******
  • กระทู้: 3893
พระคาถาโพชฌงคเมตตา
(ผ่อนปรนโรคภัยและกรรมเวร-ทำให้ประเทศร่มเย็น)
 
ตั้งนะโม ๓ จบ ตั้งจิตให้เป็นสมาธิแล้วว่า....
        โอมพระพุทธะ ฉัพพรรณรังสี   พระบารมีเลิศหล้าแต่หนไหน   
    ข้าฯขออัญเชิญพระพุทธะ อวยพรชัย   ทุกข์ โรค ภัย กรรมเวร ที่มีมา   
    จงมลายหายขาด บาทธุลี   จิตข้าฯมีเมตตาทุกทั่วหล้า   
    โพชฌงโค คะปะริต จิตนำพา   สติข้าฯมีมาทั่วตัวตน   
    ธรรมะจะริยะ นำพาจิต   มิให้คิดเครียดแค้นทุกแห่งหน   
    วิริยะพยายามนำพาดล   ปิติสัมโพชฌงค์ คงแก่กาย   
    ปัสสัทธิความสงบบ่มในจิต   มิมีคิดมาดร้ายคลายโทสา   
    สมาธิตั้งมั่น ดับโกรธา   อุเบกขาบารมีที่มีมา   
    พาใจ กาย สงบระงับ ดับเครียดแค้น   จิตแนบแน่น เมตตาพาสลาย   
    ทุกขฺ โรคา ภัย กรรมเวร ช่วยผ่อนคลาย   ดับสลายมอดม้วยด้วยเมตตา   
    สุขัง สุปะติ ยามหลับก็เป็นสุข   สุขัง ปะฏิพุชฌะติ ตื่นแล้วยังสุขหนอ   
    นะปาปะกัง สุปินัง ปัสสะติ พักผ่อนพอ   ยามหลับหนอ ไม่ฟุ้งซ่านลามก หมกใจกาย   
    มนุสโส อมนุสสา พากายจิต   ทำให้คิดผูกรัก พามั่นหมาย   
    เทวดา รักษา มิรู้คลาย   นาสสะ อัคคิวา วิสังวา สัตถังวา กะมะติ ช่วยป้องภัย   
    ดับพิษร้าย ไฟ ยาพิษ ศาสตราวุธ   ทุกทั่วมี   
    ตุวะฏัง จิตตัง จิตตั้งมั่น   มุขวัณโน วิปปะสีทะติ สีหน้าย่อมผ่องใส   
    อะสัม มุฬะโห กาลัง กะโร ไม่หลงกิริยา ในก่อนตาย   คุณทั้งหลายมาบรรจบ ลดภัยเวร   
    แม้ไม่ถึงพระนิพพานพาหลุดพ้น   พรหมโลกได้ยลผลให้เห็น   
    อโหสิ กรรมใด เจ้ากรรมเวร   จงงดเว้น แก่ข้าฯนี้มีเมตตา   
        นะมัตถุ พุทธานัง ข้าฯนอบน้อม   จอมพระศาสดา เหนือเกล้า เบื้องเกศา   
    นะมัตถุ โพธิญา นอบน้อมพระศาสดา   อันตัวข้าฯถวายใจ-กายตัวตน   
    นะมัตถุโพธิญา นอบน้อมพระโพธิญาณ   ขอพึ่งพานบารมี ทุกแห่งหน   
    นะโมวิมุตตานัง นอบน้อมผู้พ้นแล้วทุกแหล่งดล   ให้ข้าฯพ้นวิบากกรรม นำพาดี   
    สุขิโนวา เขมิโน โหนตุ สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุข   จงผ่อนทุกข์ปรีเปรมเกษมสันต์   
    จงพ้นทุกข์ พ้นภัย มลายพลัน   จงสุขสันต์ถ้วยทั่วทุกตัวตน   
    ทั้งใต้พื้นปฐพี มิมีสิ้น   บนพื้นดิน-นภากาศทั่วแห่งหน   
    ในแม่น้ำ-ลำคลอง-ทะเล-มหาสมุทร   ขอได้ยล   
    ผลกุศลที่ข้าฯทำ   จงถึงเอย....   
    เทพเทวาอารักษ์ ญาติสนิท   เจ้ากรรมคิด...เบียดเบียน...แต่หนไหน   
    จงเป็นสุข ไร้ทุกข์ โศรกอาลัย   ดับทุกข์ภัยหายสิ้น...ที่มีมา   
    ยักษ์ นาคา ผี เปรต ยมบาล   อสูรย์สาร ยมทูต ภูต ทั้งหลาย   
    จงเป็นสุขหมดทุกข์ พลันมลาย   เมตตาไซร้ เกื้อกูล นิรันดร์เอย.   
 
    
บทโพชฌงคเมตตา นี้มีอนุภาพมาก ใช้สวดหลังจากสวดมนต์ หลังการปฏิบัติพรำรรมฐานเมตตา ๕๐๐ แล้ว จะมีอานุภาพในการขจัดโรคภัย และเวรภัยได้เป็นอย่างดีในสมัยพุทธกาลที่พระโมคคัลลานะ และพระมหากัสสปะอาพาธ พระพุทธองค์ทรงแสดงโพชฌงค์ ๗ ประการนี้ พระเถระทั้งสองก็หายจากอาพาธอย่างอัศจรรย์ ในครั้งที่พระพุทธองค์ทรงประชวรเองทรงโปรดให้พระจุนทะเถระสวดโพชฌงค์ พระองค์ก็ทรงหายจากพระประชวรฌดยพลัน ในบทนี้ได้ยกคุณแห่งการเจริญเมตตาภาวนา ๑๑ ประการมาผนวกไว้ด้วย จึงเพิ่มคุณเป็นทวีที่สามารถจะดับความร้อนจากภัยเวร ที่เกิดจากเจ้ากรรมนานเวรได้เป็นอย่างดี ผู้ใดได้ท่องสวด แล้วพิมพ์เผยแผ่ต่อจะเป็นมหากุศลเป็นอย่างยิ่งเครดิตท่าน 888 ครับ